Bildterapi ocn skapande


Skapande är helande i sig

och ger möjlighet att vara i nuet, att bada i färg, form och rörelse.

Skapande ger mig möjlighet att

- öka min kreativa förmåga och modet att våga.
- medvetandegöra och synliggöra det omedvetna.

- sätta tankar och känslor utanför mig själv.

- skapa en dialog mellan mig och omvärlden, det inre och yttre

- låta båda hjärnhalvorna prata med varandra.

- utveckla mina kognitiva, känslomässiga och sensomotoriska processer.

Bildterapi

är en psykoterapeutisk behandlingsform och målet är  att främja hälsa och livskvalitet.


I bildterapi använder man sig av skapandematerial  pch reflekterande samtal för att utforska sitt inre, sin plats i världen för att nå förändring och växande.

Bilden går före ordet

Man behöver inte ha någon erfarenhet av att måla för att gå i bildterapi.
Man behöver inte kunna måla alls!


Den som målar bilden äger den. Äger alltid rätten till tolkning och ramarna för samtalet kring det skapade.


Bildterapi är en tredelad relation.
Bilden, klienten, terapeuten.


Klienten - Är aktiv i sitt skapande och samtal. Leder sin utveckling och sin läkning.


Terapeutens roll - Är att vara coachande, att vara en stödjande hand vid skapande och bollplank i samtalet, kring reflektioner och insikter.


Jag har min bildterapeutiska bas teoretiskt i ETC (Expressive Therapies Continuum) och en stor verktygslåda där jag plockar fram det som behövs utifrån klient och situation.

Samarbete
Höger och vänster hjärnhalva


Workshop på Nordic Art Therapy conference 21 i Sigtuna 2021
Fotograf: Marion Falk SRBt https://www.bildterapi.se

.

Från rädsla till frihet.